Hỗn hợp Real-time PCR HOT FIREPol® Probe Universal qPCR Mix

Liên Hệ

  • Code: 08-17-00001
  • Quy cách 250 phản ứng/ bộ
  • Xuất xứ: Estonia
  • Không cần set-up trên đá lạnh
  • Vận chuyển nhiệt độ thường