Hỗn hợp Real-time PCR, HRM HOT FIREPol® EvaGreen® HRM Mix

Liên Hệ

  • Code: 08-33-00001
  • Sản xuất bởi hãng Solis BioDyne- Estonia
  • Phù hợp cho phân tích HRM, phát hiện đột biến gen
  • Set-up phản ứng không cần đá lạnh, vận chuyển nhiệt độ thường